Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber

Asylcentre placeret i yderområder udgør en af de få befolkningsforskydninger til
landdistrikter i Danmark. Disse forskydninger udgøres dels af asylansøgerne selv, dels af de arbejdspladser, der afledes af placeringen af asylcentre i landkommuner. I en historisk sammenhæng, præget af store befolkningsforskydninger fra land til by, kan disse tilflyttere have stor betydning for lokale fællesskaber, virksomheder og for kommunale økonomier. Samtidig er asylcentres etablering ofte præget af dybe bekymringer for netop lokale fællesskaber, der kan resultere i konflikter mellem borgere og myndigheder.

Kort om projektet
Dette forskningsprojekt vil undersøge lokale reaktioner på og interaktioner med
asylcentre i landdistrikter. Gennem indsamling af kvalitativ data klarlægger projektet de udfordringer og muligheder, som lokalsamfund oplever ved tilstedeværelsen af
asylcentre, samt på hvilke måder asylcentre inddrages i lokale fællesskaber. Metodisk vil vi gøre brug af etnografisk feltarbejde, primært i kraft af deltagerobservation, kvalitative interviews og fokusgrupper med berørte aktører i tre forskellige områder: Langeland (hvor Langeland kommune har drevet asylcentre siden 2011), Jelling (hvor Dansk Røde Kors har drevet asylcenter siden 1990erne), og et endnu unavngivet, midlertidigt center. Ved at inddrage tre så forskellige situationer vil vi kunne afdække generelle udviklinger på området.

Formålet med projektet
Formålet er dobbelt: dels folkeoplysende og dels videnskabeligt. På den ene side, ønsker vi at indsamle og formidle konkrete erfaringer og viden omkring forholdet mellem lokalsamfund og asylcentre i landdistrikter, så både myndigheder og lokale aktører kan basere deres tilgange og reaktioner på så stabilt og faktuelt et grundlag som muligt. På den måde vil vi kunne bidrage til, at eventuelle konflikter vil kunne løses lokalt. Samtidig vil vi, baseret på denne forskning, kunne perspektivere debatten om placeringen af asylcentre med en videnskabelighed, den hidtil har manglet. På den anden side, udgør etableringen af disse centre et særligt interessant forskningsområde, der kun er ringe belyst i litteraturen. Asylcentre i landlige lokalsamfund præsenteres ofte som statiske og afsondrede fra det øvrige samfund. Denne forskning vil kunne udfordre denne antagelse, samtidig med at den bidrager til at forstå hvordan lokale fællesskaber i landområder på dynamisk vis både udfordres og styrkes gennem de ændringer, der kommer med naboskabet med et asylcenter.

Produkter
Projektet vil udmunde i flere produkter. Dels et foredrag, baseret på den indsamlede
viden, der vil blive præsenteret i de forskellige lokalområder, hvor feltarbejdet har fundet sted. Foredraget vil blive udbudt gennem diverse portaler, så det fremadrettet kan bestilles af foreninger, højskoler og andre organisationer forskellige steder i landet.
Desuden vil vi forfatte en kronik om emnet til en landsdækkende avis som et
videnskabeligt baseret bidrag til debatten, samt tage kontakt til lokale aviser i områder,
hvor asylcentre skal placeres. Endelig vil vi sammen forfatte en videnskabelig artikel om emnet til et internationalt, peer-reviewed tidsskrift.

Forskergruppen
Projektet vil være forankret ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, og vil
blive udført af en forskergruppe bestående af Professor Karen Fog Olwig og eksterne
lektorer Birgitte Romme Larsen og Zachary Whyte. Forskerne har alle omfattende
erfaring med migrations- og asylfeltet, såvel som væsentlige professionelle kontakter i
det danske asyllandskab.